Medezeggenschapsraad

MR

Meepraten op school

U wilt betrokken zijn bij de school van uw kind? Weten waarom de school bepaalde beslissingen neemt en of die wel het beste zijn voor uw kind? Meedenken over de kwaliteit van onderwijs en het welzijn van de leerlingen? Dat kan… in de MR! Elk schoolbestuur stelt op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een Medezeggenschapsraad (MR) in. Hierin zijn schoolpersoneel en ouders vertegenwoordigd. 

Wat doet de MR

De MR:

 • denkt mee met het beleid van de schooldirecteur;
 • toetst besluiten van de schooldirecteur;
 • is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team;
 • bewaakt mede de onderwijskwaliteit.

Ouders en schoolpersoneel vullen elkaar goed aan in de MR. Schoolpersoneel weet veel over de dagelijkse gang van zaken op school. Ouders leveren vanuit hun eigen ervaring en kennis een waardevolle bijdrage aan de medezeggenschap. Het gezamenlijke doel is goed onderwijs en een fijne school voor de kinderen.

Waarover beslist de MR mee

 • Ouderbijdrage
 • Schooltijden
 • Anti-pestbeleid
 • Schoolvakanties
 • Veiligheid
 • Schoolreglement
 • Schoolgids
 • Tussenschoolse opvang (overblijven)
 • Financieel beleid van de school
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Personeelsbeleid
 • Arbeidsomstandigheden
 • … en veel meer!!

Wie zit in de MR

Iedere ouder met een kind op onze school kan in de MR van de Prins Hendrikschool. Er gelden verder geen specifieke eisen. De leden in de MR worden gekozen door hun ‘achterban’. Het team kiest het personeelslid, ouders kiezen de ouder die hen in de MR vertegenwoordigt. Onze MR bestaat uit vier leden: twee ouders en twee personeelsleden. Zij zijn maximaal vier jaar lid. Bij onvoldoende kandidaten zijn verkiezingen niet nodig.

Wie zitten er in de MR:

Oudergeleding:
Arjen Weel (tijdelijk voorzitter)
Usama Abdou

Personeelsgeleding:
Jolanda Veerbeek (secretaris)
Jolanda Jansen

Bevoegdheden van de MR

Een MR heeft het recht om over bepaalde zaken advies te geven, voordat het schoolbestuur een besluit neemt. In bepaalde gevallen is zelfs de instemming van de MR nodig. Soms zijn de bevoegdheden van de personeelsleden en de ouders verschillend. Dit hangt af van het onderwerp.
In de WMS en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven. Er kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden tussen MR en bestuur over meer of minder bevoegdheden.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten: bel of mail ons! Via de mail zijn we te bereiken op mr@prinshendrik.skbg.nl