Klachtenprocedure en meldcode

Op deze pagina leest u wat u kunt doen in geval van een klacht. Ook vindt u wat de meldcode is bij (en vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Voor de Prins Hendrikschool is dat niet anders. U bent altijd welkom om deze punten te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing. Wanneer er een klacht is over het functioneren van een leerkracht, bespreekt u het dan eerst met de betreffende leerkracht. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de directeur, MR, vertrouwenspersoon, of klachtencommissie.

Niveau 1

  • Zorgen of klachten over voorvallen in de groep bespreekt u met de groepsleerkracht.
  • Zorgen over leerprestaties van uw kind bespreekt u met de groepsleerkracht.
  • Zorgen of klachten over algemene schoolzaken horen bij de directeur.
  • Wanneer het gesprek met de leerkracht niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u bij de directeur terecht.
  • Wanneer het gesprek met de directeur niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u bij het directeur bestuurder terecht.

In verreweg de meeste gevallen vragen wij u dus eerst de groepsleerkracht aan te spreken, daarna de directeur of intern begeleider en dan de bestuurder.

Klachtenregeling SKBG

De klachtenregeling van SKBG onderwijs is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de leerkracht, intern begeleider of uiteindelijk de directeur.

Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon van de school door naar een extern vertrouwens-persoon. De extern vertrouwenspersonen van SKBG onderwijs is de heer J. Stokvisch, bereikbaar via jan@stokvisch.eu  dan wel 0573-251883 of 06-22500550.

Volgens wettelijk voorschrift beschikken alle besturen over een klachtenregeling. Dit document vindt u onderaan deze pagina.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Helaas komt het ook voor dat kinderen in een moeilijke situatie zitten, waarbij sprake is van (een vermoeden van) mishandeling of huiselijk geweld. Voor dit soort situaties geldt de landelijke meldcode. Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid: https://www.vooreenveiligthuis.nl/.

Klachtenregeling:

klachtenregeling

 

gogoanime