Informatie groep 3-4

In onze klas zitten 21 kinderen. 

Hoe ziet een dag in groep 3-4 eruit?

Op maandag krijgen ze een weektaak waarop de taakjes staan die ze in een week moeten maken. Dit zijn taakjes die ze in principe zonder uitleg kunnen maken en het herhalen en automatiseren van lesstof staat centraal. Alle kinderen starten bij binnenkomst met zelfstandig werken. Ze werken dan aan de weektaak, krijgen extra uitleg of hulp van de juf of ze werken aan een leerspel uit de kast. Rond 8.45 uur ruimen we de spullen op en gaan we lezen met de juf, een maatje of alleen. Groep 3 leert het lezen en spellen met behulp van de methode ‘Veilig leren lezen’. Groep 4 oefent het technisch lezen met de leesbladen van José Schraven, waarbij iedere week een nieuwe leescategorie centraal staat, maar er ook tijd is voor herhaling. Daarnaast lezen we in boeken uit onze schoolbibliotheek. Door mee te doen met bijvoorbeeld de boekenbingo willen we de leesmotivatie vergroten en kinderen stimuleren om ook eens een ander boek te lezen. Ook begrijpend lezen lezen heeft onze aandacht, hier beginnen we in groep 3 al mee. In groep 4 starten we na de kerstvakantie met de teksten van Nieuwsbegrip; met behulp van actuele teksten werken we aan leesstrategieën zodat we teksten steeds beter gaan begrijpen.

In de middagen staat Vier Keer Wijzer gepland. We werken dan met wisselende thema’s, waarbij leerlingen vanuit hun eigen talent mee kunnen beslissen hoe en wat ze over een thema willen leren. 5 vragen staan centraal, waarop we in de loop van het thema de antwoorden opzoeken, daarnaast zoeken we ook antwoorden op de vragen die kinderen zelf hebben ingebracht. In een aantekeningenschrift schrijven de kinderen de belangrijkste dingen op. Ieder thema sluiten we af met een kennistest: op een A3-vel tekenen en schrijven we alles wat we in dit thema geleerd hebben. Hierbij mogen ze hun eigen aantekeningen gebruiken. Zo worden de kinderen gestimuleerd om belangrijke weetjes in hun aantekeningenschrift op te schrijven en oefenen ze met het kort en bondig opschrijven van informatie. Andere vakken die in onze groep aan bod komen zijn muziek, Engels, verkeer en gym.

Hoe werkt dat nou in een 3-4 combi?

Terwijl de ene groep instructie krijgt, werken de anderen zelfstandig aan opdrachten. Instructiemomenten en zelfstandig werkmomenten wisselen elkaar vooral op de ochtend af. De instructies worden veelal door de leerkracht gegeven, begeleiding bij de verwerking en extra instructie wordt vaak door onze onderwijsassist gedaan. Doordat we een extra lokaal tot onze beschikking hebben, kunnen we een groep ook even makkelijk apart nemen voor uitleg of rustig werken. Daarnaast is het fijn dat we bijvoorbeeld bij de Kanjertraining en Vier Keer Wijzer juist met de hele groep aan het werk zijn, zo leren we volop met én van elkaar.

Groep 3-4-5